Zprošťování výkonu mimořádné služby

Vážení zaměstnavatelé,

z pověření náčelníka Generálního štábu Armády České republiky se Vám předkládají základní informace týkající se zproštění výkonu mimořádné služby (dále jen zproštění) a zabezpečení přípravných prací v této oblasti.

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), lze vojáka v záloze, u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, aby mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání, zprostit výkonu mimořádné služby. Na toto zproštění není právní nárok.

Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podávají zaměstnavatelé pro své zaměstnance žádosti o zproštění u krajského vojenského velitelství podle místa trvalého pobytu zaměstnanců.

Z důvodu nutnosti zabezpečit důležité zájmy bezpečnosti České republiky bezprostředně před a po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, mohou zaměstnavatelé provádět již v míru přípravné práce související s vyhodnocením potřeby zaměstnavatelů a se zpracováním žádostí o zproštění obsahující jmenné seznamy osob (vojáků v záloze) požadovaných zprostit (dále jen jmenné seznamy). Tyto přípravné práce jsou založeny na principu dobrovolnosti a součinnosti zaměstnavatelů a resortu Ministerstva obrany.

V souladu s výše uvedeným lze již v míru provádět přípravné práce a připravit si přehled pracovních míst, na které potencionálně budete potřebovat zproštění vojáků v záloze. Pokud na těchto funkcích zaměstnáváte vojáky v záloze, je možné připravit podklady pro zpracování žádostí o jejich zproštění.

V rámci informační podpory procesu obranných příprav z důvodu urychlení a zjednodušení činností souvisejících se zproštěním byla Ministerstvem obrany vytvořena aplikace Zproštění, která Vám umožní jmenné seznamy zpracovat v elektronické podobě a současně resortu Ministerstva obrany umožní tyto jmenné seznamy vyhodnotit formou hromadného zpracování dat.

V míru se předpokládá zejména využití elektronické formy jmenného seznamu. Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu bude nezbytné podávat žádosti o zproštění i se jmennými seznamy v písemné podobě s uvedením písemného souhlasu (podpisu) zaměstnanců.

Podklady pro zabezpečení přípravných prací v oblasti zproštění budou krajská vojenská velitelství průběžně vyhodnocovat, s platností do konce následujícího kalendářního roku.

Součinnost krajského vojenského velitelství se zaměstnavateli při vyhodnocování podkladů pro zproštění v oblasti přípravných prací se může týkat jen vojáků v záloze a nikoli státních občanů České republiky (mužů a žen), o jejichž schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu bude rozhodnuto až při odvodním řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Vojáky v záloze, kteří jsou vojáky v aktivní záloze, se z hlediska úkolů a potřeb ozbrojených sil České republiky nepředpokládá zprostit výkonu mimořádné služby.

Na základě Vašich vyžádání je krajské vojenské velitelství připraveno poskytnout Vám potřebnou součinnost, kontakty na Vaše místně příslušná krajská vojenská velitelství jsou součástí těchto webových stránek.

Po pravé straně je k dispozici ke stažení tento soubor:

  • zprosteni.zip  (obsahuje: Instalační pokyny.txt, cerifikát.pdf a setupZprostení.exe)

“Instalační pokyny“ stanovují postup, jak správně nainstalovat aplikaci Zproštění.

Samotná aplikace Zproštění se vytvoří pomocí souboru “setupZprosteni.exe“. Důležité je, aby byla v PC nainstalována softwarová struktura verze Framework 2.0 nebo vyšší.

V aplikaci Zproštění lze vytvořit jmenný seznam osob, u kterých žádáte zproštění
a dále průvodní spis. Ovládání této aplikace je intuitivní.

Exportní soubor z aplikace Zproštění lze zaslat elektronickou poštou příslušnému krajskému vojenskému velitelství.


Za obsah stránky odpovídá: nprap. Martin Kreibich, tel. 973 217 134
2. srpna 2018