Sekce plánování schopností MO

Předmět činnosti a organizační začlenění:

1. Sekce plánování schopností Ministerstva obrany (SPS MO) je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za rozpracování Obranné strategie České republiky do podmínek Armády České republiky a za řízení úkolů obranného plánování se zaměřením na plánování výstavby a schopností sil v rámci Armády České republiky. Je koncepčním orgánem v oblasti mobilizace ozbrojených sil České republiky, branné povinnosti občanů České republiky a operační přípravy státního území České republiky. Odpovídá za zpracování válečné struktury ozbrojených sil České republiky a jejich mobilizaci, za řízení systému mobilizačního rozvinutí ozbrojených sil České republiky, za řízení systému doplňování ozbrojených sil České republiky vojáky v aktivní záloze, za zpracování plánu rozvinutí ozbrojených sil České republiky a Doktríny Armády České republiky. Odpovídá za plánování dislokace Armády České republiky a za stanovení a rozdělení přidělených limitů tabulkových počtů osob resortu Ministerstva obrany pro příslušný kalendářní rok. Dále odpovídá za zpracování ročního plánu resortu. Koordinuje zpracování podkladů do střednědobého plánu činnosti za Armádu České republiky.

2. Přehled právních předpisů v gesci Ministerstva obrany, jejichž předmět úpravy je zcela nebo převážně v působnosti sekce plánování schopností Ministerstva obrany:

  • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 219/1999 Sb.;
  • zákon č. 213/2011 Sb.;
  • zákon č. 305/1999 Sb.

3. V čele sekce plánování schopností Ministerstva obrany je ředitel sekce, který je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky.

Ředitel:

Kontakt na ředitelství sekce:
Tel.: 973 217 502

Struktura:

Přímo podřízená velitelství a úřady:

Optimalizace vojenských újezdů:


Za obsah stránky odpovídá: nadpraporčík Jan Kralovič, tel.: 728 573 846, honza.kralovic@gmail.com
21. září 2018