Odbor personálního zabezpečení pozemních a vzdušných sil

je odborným a metodickým orgánem ředitele AP AČR pro oblast personální práce s vojáky z povolání v podřízenosti Velitelství pozemních sil (VePozS) a Velitelství vzdušných sil (VeVzS). Podílí se na analýze personálních požadavků a jejich zabezpečení. Realizuje komplexní personální zabezpečení s vojáky z povolání v podřízenosti VePozS a VeVzS (PPÚZ PozS a VzS). Odpovídá za provádění praktické personální práce s vojáky z povolání u VePozS a VeVzS.

Náčelník odboru:

podplukovnice Ing. Michaela Garčárová

Struktura odboru:

 • oddělení personálního zabezpečení VePozS a VeVzS
 • oddělení personálního zabezpečení brigád
 • oddělení personálního zabezpečení přímo podřízených útvarů a zařízení PozS
 • oddělení personálního zabezpečení VzS

Odbor plní tyto hlavní úkoly:

 • zabezpečuje a organizuje řízení kariér VZP v podřízenosti VePozS a VeVzS;
 • zpracovává podklady k průběhu služby – zejména ke jmenování do vyšších i nižších hodností, překládání, služebnímu zařazení, změně doby trvání služebního poměru a zániku služebního poměru VZP v podřízenosti PPÚZ PozS a VzS;
 • organizuje řízení služebních kariér VZP PPÚZ PozS a VzS v jednotlivých hodnostních sborech;
 • zpracovává personální rozkazy a rozhodnutí ředitele AP AČR a realizuje personální opatření v jeho působnosti pro vojáky z povolání v podřízenosti PPÚZ PozS a VzS;
 • podílí se na zařazení vojáků, kteří byli u UO Brno a VO při UK FTVS Praha zařazeni v hodnostních sborech důstojníků-čekatelů, praporčíků-čekatelů a kteří byli ze studia vyloučeni, zanechali studia nebo studium přerušili, k výkonu služby u vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů v podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR;
 • připravuje podklady pro potřeby NGŠ AČR a hlavní funkcionáře Generálního štábu AČR a zabezpečuje jejich informační podporu v oblasti řízení lidských zdrojů a řízení kariér u velitelství PozS a VzS a u PPÚZ PozS a VzS;
 • provádí poradenskou činnost ve vztahu ke kariérám vojáků z povolání, zabezpečuje realizaci vydaných vnitřních předpisů ve své působnosti;
 • zpracovává podklady a připomínky k zákonům, k metodickým pokynům a dalším řídícím aktům v resortu MO v oblasti personální práce;
 • podílí se na přípravě odborných zaměstnání pro velitele a odborný management k objasnění služebních kariér a usměrnění jednotného postupu při jejich řízení a sjednocování úkolů v oblasti pracovněprávních vztahů;
 • podílí se na řešení podnětů, žádostí a stížností VZP PozS a VzS;
 • podílí se na řešení stížností v součinnosti s odborem inspekce ministra a Vojenskou policií.

17. listopadu 2018