Odbor personálního zabezpečení Generálního štábu a přímo podřízených útvarů a zařízení

Odbor personálního zabezpečení Generálního štábu a přímo podřízených útvarů a zařízení (OPS GŠ a PPÚZ) je odborným a metodickým orgánem ředitele AP AČR pro oblast personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci. Analyzuje personální požadavky a zabezpečuje jejich realizaci. Realizuje komplexní personální zabezpečení vojáků z povolání a personální opatření s vojáky z povolání podle stanovených působností.

Metodicky a odborně řídí personální práci s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci v podřízenosti náčelníka GŠ AČR. Odpovídá za provádění praktické personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci v rámci působnosti ředitele AP AČR.

Náčelník odboru:

plukovník gšt. Ing. Daniel Harčár

Struktura odboru:

 • oddělení personálního zabezpečení GŠ
 • oddělení personálního zabezpečení PPÚZ GŠ
 • oddělení personálního zabezpečení agentur
 • oddělení zahraničních pracovišť a misí

Odbor plní tyto hlavní úkoly:

 • zabezpečuje personální opatření s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci;
 • provádí poradenskou činnost ve vztahu ke kariérám vojáků z povolání, zabezpečuje realizaci vydaných vnitřních předpisů ve své působnosti;
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozhodovací proces NGŠ v oblasti řízení lidských zdrojů;
 • zpracovává podklady a připomínky k návrhům zákonů, k metodickým pokynům a dalším řídícím aktům v resortu MO v oblasti personální práce;
 • připravuje odborná zaměstnání pro velitele a odborný management k objasnění služebních kariér a usměrnění jednotného postupu při jejich řízení a sjednocování úkolů v oblasti pracovněprávních vztahů;
 • zpracovává personální opatření ředitele AP AČR a realizuje personální opatření v jeho působnosti;
 • zabezpečuje provádění personální práce s vojáky v podřízenosti náčelníka GŠ AČR zařazenými na systemizovaných místech se stanovenou hodností až do hodnosti plukovníka včetně;
 • realizuje proces výstavby a vysílání jednotek do zahraničních misí a jednotlivých vojáků na zahraniční pracoviště, včetně výběru osob s důrazem na komplexní personální zabezpečení těchto příslušníků AČR;
 • podílí se na zařazení vojáků, kteří byli u UO Brno a VO UK FTVS Praha zařazeni v hodnostních sborech důstojníků-čekatelů, praporčíků-čekatelů a kteří byli ze studia vyloučeni, zanechali studia nebo studium přerušili, k výkonu služby u vojenských útvarů, vojenských zařízení v podřízenosti náčelníka GŠ AČR;
 • zabezpečuje personální opatření s vojáky v záloze v rámci jejich zařazení do aktívních záloh a odpovídá za jejich karierní postup.

17. listopadu 2018