Sekce podpory MO

Sekce podpory Ministerstva obrany (SPod MO) je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za koncepční a kontrolní činnosti a za odborné a metodické řízení oblasti logistiky, komunikačních a informačních systémů (KIS) a vojenského zdravotnictví, není-li uvedeno jinak.

Vykonává správu movitého majetku v resortu Ministerstva obrany. Provádí následnou řídící kontrolu hospodaření s majetkem státu v rozsahu majetkové působnosti ředitele sekce podpory Ministerstva obrany jako majetkového hospodáře. Odborně a metodicky řídí zajišťování věcných zdrojů nezbytných pro činnost ozbrojených sil České republiky za krizových stavů v míru, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Odborně a metodicky řídí materiální zabezpečení mobilizace ozbrojených sil České republiky. Řídí realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy v resortu Ministerstva obrany.

Řídí plánování věcných a finančních prostředků v oblasti logistiky, komunikačních a informačních systémů a vojenského zdravotnictví. Zajišťuje plnění úkolů služebního orgánu odpovědného za vojenské odbornosti v odborné gesci ředitele sekce podpory Ministerstva obrany. Je národním vojenským orgánem pro správu necivilních a sdílených úseků rádiového spektra v České republice. Zastupuje Ministerstvo obrany v odborné pracovní skupině ústředního krizového štábu. Připravuje podklady k rozhodnutí o poskytnutí transferu podle čl. 91, odst. 3, písm. m), plánuje peněžní prostředky pro poskytování transferů, zpracovává podklady pro jejich výplatu, vede přehled o poskytnutých transferech a kontroluje jejich využití.

Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, nakládání s léčivy a návykovými látkami a mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v resortu Ministerstva obrany. Provádí dohled nad výkonem hygienicko-protiepidemické a veterinární péče v operacích Armády České republiky na území České republiky, v zahraničních operacích a nad zabezpečením aliančních sil na území České republiky.

Ředitel SPod MO:

Zástupce ředitele SPod MO:

Kontakt na ředitelství sekce:
Tel.: 973 214 302
Fax: 973 214 300

Struktura:

Přímo podřízené úřady, útvary a zařízení:


Kontaktní osoba: major Mgr. Štefan Vališík, tel.: 973 214 342, 724 549 438
e-mail: valisiks@army.cz

13. října 2018