Odbor řízení kariér a vzdělávání

je odborným a metodickým orgánem ředitele AP AČR pro oblast řízení kariér vojáků z povolání v podřízenosti NGŠ AČR zařazenými na systemizovaných místech se stanovenou hodností do plukovníka včetně.

Odpovídá za realizaci výběru osob v hodnostních sborech a pro služební zařazování v rámci řízení kariér vojáků. Rovněž odpovídá za provedení výběrů podle stanovených komisí.

Vyhodnocuje stanovené rozpočtové počty jednotlivých organizačních celků GŠ AČR. Podílí se na přípravě podkladů pro výběr vojáků ke služebnímu zařazení do organizačních struktur velení NATO, EU a spolupracuje se služebními orgány na plánování jejich zpětného zařazení. Sleduje aktuálnost vhodných systemizovaných míst pro zařazování absolventů škol, ve spolupráci s FS AČR a s odbory AP AČR provádí součinnost při stanovení rekrutačního cíle na příslušný rok a roky následující podle vývoje počtů u organizačních celků GŠ AČR.

Plánuje počty osob v hodnostních sborech pro řízení kariér vojáků podle potřeb ozbrojených sil. Zabezpečuje informační podporu činnosti výběrových komisí.

Náčelník odboru:

podplukovník Ing. Miroslav Vondrák

Struktura odboru:

 • oddělení zabezpečení komise pro důstojníky a ve strukturách
 • oddělení zabezpečení komise pro praporčíky
 • oddělení zabezpečení komise pro poddůstojníky a mužstvo
 • oddělení stanovení potřeby personálu

Odbor plní tyto hlavní úkoly:

 • odpovídá za realizaci výběru osob v hodnostních sborech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a připravuje podklady pro jejich služební zařazování na systemizovaná místa v rámci řízení kariér vojáků v souladu s potřebami ozbrojených sil s výhledem podpory střednědobého plánu rezortu a osob ve strukturách;
 • stanovuje počty osob v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva pro jmenování do vyšší hodnosti, ponechání na stávajících systemizovaných místech, pro jiné služební zařazení nebo pro ukončení služebního poměru v souladu s předpokladem vývoje počtů vojáků;
 • zpracovává přehledy uvolňovaných systemizovaných míst se stanovenou hodností důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva k provedení výběru;
 • zpracovává přehledy důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva splňujících podmínky pro zařazení do výběru na systemizovaná místa spojená se jmenováním do vyšší hodnosti;
 • zpracovává přehledy důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva, kterým bude zanikat služební poměr;
 • zabezpečuje informační a administrativní podporu činnosti výběrových komisí pro důstojníky, praporčíky a poddůstojníky ve strukturách;
 • metodicky připravuje a koordinuje činnosti výběrových komisí v podřízenosti NGŠ AČR;
 • podílí se na zpracování podkladů k tvorbě vnitřních předpisů ve vztahu k řízení služebních kariér vojáků z povolání;
 • podílí se na přípravě a zpracování nařízení a směrnic NGŠ AČR k provádění a realizaci výběrů vojáků na systemizovaná místa a na přípravě změn v oblasti informačních systémů (ISSP) z hlediska průběhu služby vojáků;
 • spolupracuje s FS AČR při tvorbě rozpočtových počtů jednotlivých organizačních celků v podřízenosti náčelníka GŠ AČR v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva;
 • vyhodnocuje a v součinnosti s FS AČR a správci vojenských odborností s vazbou pro vstup do ozbrojených sil (školy, nábor) spolupracuje na tvorbě reálných rozpočtových počtů jednotlivých organizačních celků v podřízenosti NGŠ AČR;
 • podílí se s odbory AP AČR a ve spolupráci s FS AČR na stanovení rekrutačního cíle na příslušný rok s výhledem na následující roky podle vývoje počtů u útvarů a zařízení AČR.

15. října 2018