Služba vrchního praporčíka AČR

Vrchní praporčík Armády České republiky je poradcem náčelníka Generálního štábu AČR ve všech záležitostech souvisejících s mužstvem, poddůstojnickým a praporčickým sborem AČR.

Vrchní praporčík AČR konzultuje s velením a příslušníky Generálního štábu AČR všechna plánovaná, připravovaná nebo realizovaná opatření, která mají dopad na každodenní život mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru.

Podílí se na řízení výstavby a rozvoji mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru AČR v souladu s cíli rozvoje stanovenými strategickými dokumenty resortu MO.

Je odborně a metodicky nadřízen vrchním praporčíkům brigád a útvarů AČR, Společného operačního centra MO, Posádkového velitelství Praha, Vojenského geografického a hydrometeorologického ústavu a koordinuje své aktivity s vrchním praporčíkem Vojenského zpravodajství a Hradní stráže.

Poskytuje mužstvu, poddůstojnickému a praporčickému sboru AČR rady a doporučení formou individuálních rozhovorů, písemné komunikace, besed, přednášek, publikační činnosti a podporu v průběhu odborných shromáždění či při jiných služebních událostech.

Monitoruje a vyhodnocuje výcvik, výchovu a vzdělávání mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru AČR. Analyzuje obsah a způsob provádění a zabezpečení kariérových, účelových, jazykových a jiných kurzů, které jsou určené pro mužstvo, poddůstojnický a praporčický sbor AČR (nebo kterých se příslušníci mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru AČR účastní). Navrhuje opatření k nápravě nebo zlepšení v systému neakreditovaného vzdělávání a náplní kurzů.

Rozvíjí mezinárodní spolupráci na úrovni vrchních praporčíků armád států NATO a účastníků programu Partnerství pro mír (PfP).

    • Historicky prvním vrchním praporčíkem AČR byl dne 1. srpna 2003 ustanoven štábní praporčík Luděk Kolesa. V květnu 2007, po jeho odchodu na pozici „Senior Enlisted Leader“ (vrchní praporčík) na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku, funkci převzal nadpraporčík Miroslav Švadlena a po něm, v září 2011, (tehdy v hodnosti) nadpraporčík Petr Seifert.


10. října 2018