Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC), zřízené ke dni 1. ledna 2011, je organizačním celkem resortu MO v přímé podřízenosti 1 ZNGŠ.

Z posledních summitů NATO jednoznačně vyplynul požadavek na rozvoj mnohonárodní logistiky jako jednoho z klíčových úkolů k zabezpečení efektivní logistické podpory pro operace NATO. Praktická implementace principu společné zodpovědnosti za logistiku je však velmi pomalá, neboť v oblasti logistického plánování chybí účinné nástroje k rozvoji mnohonárodní logistiky a tudíž je plánování a poskytování logistické podpory primárně prováděno na národní úrovni.

V důsledku toho jsou operace NATO podporovány sice efektivními, ale většinou nezávislými, nekoordinovanými a zbytečně duplikovanými národními logistickými schopnostmi. Dále přetrvávají nedostatky v logistických schopnostech pro síly reakce NATO (NRF – NATO Response Forces) a současné operace.

K odstranění výše uvedených nedostatků v logistice NATO navrhla Česká republika iniciativu - vytvořit MLCC. Na základě toho dne 28. října 2009 hlavní představitelé logistiky armád České republiky, Maďarska, Řecka, Slovenska a USA podpisem „Letter of Intent“ (LOI) deklarovali svůj zámysl podílet se na vytvoření takového centra v České republice.

MLCC je mnohonárodní vojenská organizace se sídlem v České republice, jejímž cílem je vybudovat / posílit mnohonárodní logistické schopnosti, snížit logistické nedostatky a náklady členů i nečlenů MLCC poskytováním společných řešení pro logistickou podporu jednotek.

Působnost MLCC je orientovaná na spolupráci s členskými státy NATO, EU, PfP (Partnership for Peace), MD (Mediterranean Dialogue), ICI (Istanbul Cooperation Initiative) , CC (Contact Countries) a mezinárodními organizacemi.

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky

Od 1. ledna 2016 MLCC vykonává funkci NATO Department Head for Education and Training.

Od 6. června 2016 zastává funkci EU Military Training Discipline Leader pro mnohonárodní logistiku.

K 1. červenci 2018 má MLCC 16 členů: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Litva, Černá Hora, Polsko, Srbsko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie a Spojené státy americké.

Ředitel:

  • plukovník gšt. Ing. Jan Husák

Tel.: 973 214 310
Sekretariát:
Tel.: 973 214 311

Hlavní úkoly a priority MLCC jsou:

  • Výstavba mnohonárodních logistických schopností se zaměřením na koncepty „SMART Defence“ a „Pooling and Sharing“. V rámci toho zejména postavit jádro jedné „Joint Logistics Support Group“ (JLSG) na regionální bázi (Round Table) a vytvořit vazby na ostatní národní JLSG a jejich logistické schopnosti. Koordinovat také výcvik a štábní cvičení těchto JLSG.
  • Koordinovat logistické vzdělávání a výcvik v rámci Aliance. V rámci toho zejména pokračovat v plánování logistických standardizačních cvičení Capable Logistician a koordinovat logistické kurzy nabízené členskými státy NATO a PfP a jejich vzdělávacími zařízeními.
  • Pokračovat v rozšiřování MLCC se zahrnutím zemí Středozemního dialogu (Mediterranean Dialogue – MD), Istanbulské iniciativy spolupráce (Istanbul Cooperation Initiative – ICI) a kontaktních zemí (Contact Countries).
  • Dalším úkolem MLCC je zlepšení přehledu o logistických požadavcích a schopnostech, podpora generování sil, zvyšování interoperability a dosažitelnosti schopných a nasaditelných logistických sil. MLCC dále členským státům poskytne pomoc při vytváření dohod k zabezpečení operačního nasazení a podpory pro jejich síly, s integrací příspěvků spojenců a rovněž s integrací příspěvků států PfP.

Kontakty: tel.: 973 214 311, mlcc@army.cz

10. října 2018