Armáda » Struktura » Generální štáb » Sekce rozvoje a plánování schopností » KVV » KVV Ústí nad Labem

KVV Ústí nad Labem

Velitelství vykonává státní správu na území Ústeckého kraje a je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnické osoby mající sídla na tomto území.

KVV Ústí nad Labem

Kontakt:

Štefánikova 231/2
400 01 Ústí nad Labem

tel.:

 • 973 286 160 (stálá služba)
 • sekretariát: 973 286 102
 • aktivní záloha: 973 286 125
 • registrace po ukončení vojenské činné služby: 973 286 135
 • potvrzení (pro důchod, o vykonání vojenské činné služby, získání ŘP během vojenské činné služby): 973 286 213

fax:

 • 973 286 115

e-mail:

www:

- - -

Datová schránka:
Identifikace: c7qaen8
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Organizace: Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem
IČO: 60162694

Úřední hodiny KVV:

pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.

Ředitel:

plukovník gšt. Ing. Rostislav Domorák

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.
 • 2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem.
  Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je od 1. září 2013 sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;
 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady za poskytování informací:


Kontaktní osoba: Bc. Věra Poláčková, tel.: 973 286 154
12. listopadu 2017