Armáda » Struktura » Generální štáb » Sekce rozvoje a plánování schopností » KVV » KVV Olomouc

KVV Olomouc

KVV Olomouc

 

 

Velitelství vykonává státní správu na území Olomouckého kraje a je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnické osoby mající sídla na tomto území.

Kontakt:

KVV OLOMOUC
Dobrovského 6
779 00 Olomouc

tel.: 973 401 923, 973 401 924
fax: 973 401 955
e-mail: kvv.olomouc@army.cz (pro všechny oblasti)

webové stránky: www.kvv-olomouc.army.cz

Datová schránka:

 • Identifikace: sw3aei4
 • Typ schránky: Orgán veřejné moci
 • Organizace: Krajské vojenské velitelství Olomouc
 • IČO: 60162694

Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 - 17:00 hod.
středa: 8:00 - 17:00 hod.

Ředitel:

plukovník Ing. Josef Kula
 

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.
 • 2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Olomouc.
  Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Olomouc o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Olomouc do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Olomouc může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Olomouc pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství Olomouc při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných skutečností nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
 • Základní řád ozbrojených sil České republiky (Zákl-1).
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady za poskytování informací:

 

Výroční zpráva o činnosti Krajského vojenského velitelství Olomouc v oblasti poskytování informací v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je na této stránce v sekci "Soubory ke stažení".


Kontaktní osoba: plukovník Ing. Josef Kula, tel. č.: 973 401 900
e-mail: kvv.olomouc@seznam.cz

Aktualizováno: 12. ledna 2018