Armáda » Struktura » Generální štáb » Sekce rozvoje a plánování schopností » KVV » KVV Liberec

KVV Liberec

Krajské vojenské velitelství Liberec je vojenským správním úřadem, který na území Libereckého kraje vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. Při realizaci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a příslušnými právnickými osobami.

Kontakt:

Krajské vojenské velitelství Liberec

Na Zápraží 4
461 24 Liberec

tel.: 973 262 211- spojovatel

fax: 973 262 210

e-mail: kvv.liberec@seznam.cz
- pro zájemce o vstup do aktivní zálohy: azkvvlbc@seznam.cz
webové stránky: www.kvv-liberec.army.cz

Datová schránka KVV Liberec: 9chaehe

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin s přestávkou na stravu a odpočinek 10:45-11:15 hodin
Středa:  8:00 - 17:00 hodin s přestávkou na stravu a odpočinek 10:45-11:15 hodin

Ředitel:

 • plukovník Ing. Miroslav Brázda

Aktivní záloha:

141. pěší rota aktivní zálohy KVV Liberec

 • Velitel: kapitán Miroslav Peša
 • Zástupce velitele: poručík Daniel Opatrný

Současný stav naplněnosti jednotky: jednotka je v současné době obsazena cca na 38% plánovaných systemizovaných míst.

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu Krajského vojenského velitelství Liberec.
 • 2. Písemnou žádostí podanou v úředních hodinách na pracovišti ochrany utajovaných informací Krajského vojenského velitelství Liberec.
 • 3. Žádostí zaslanou elektronickou poštou na e-mailovou adresu nebo datovou schránku Krajského vojenského velitelství Liberec.

Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Liberec o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je od 1. září 2013 sekce rozvoje a plánování schopností MO, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Liberec do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Liberec může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Liberec pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství Liberec při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství Liberec jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;
 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady za poskytování informací:


Kontaktní osoba: praporčík Marek Breznay, tel.: 973 262 214, 601 579 543

Aktualizováno: 17. ledna 2018