Armáda » Struktura » Generální štáb » Sekce rozvoje a plánování schopností » KVV » KVV - hlavní město Praha

KVV - hlavní město Praha

KVV - hlavní město Praha

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha je vojenským správním úřadem, který v územním obvodu hlavního města Prahy vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. Při realizaci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a příslušnými právnickými osobami.

Adresa a sídlo:

náměstí Svobody 471/4
160 00 Praha 6

Kontakty:

 • Ředitel KVV hl.m. Praha – tel.: 973 211 020
 • Tiskový a informační důstojník – tisková mluvčí, tel.: 973 211 040
 • Velení – tel.: 973 211 033 (rozpočtář), 973 211 038 (personalista)
 • Vedoucí operačního oddělení – tel.: 973 211 021
 • Vedoucí oddělení podpory – tel.: 973 211 022
 • Vedoucí oddělení obranných příprav – tel.: 973 211 040
 • Pracoviště ochrany utajovaných informací (podatelna) – tel.: 973 211 028
 •  

 • Fax: 973 211 029
 • e-mail:
 • web:  www.kvv-hlavnimestopraha.army.cz

Datová schránka:

 • Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha
 • ID – r8yaefs
 • IČO – 60162694

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí: 08:00 - 17:00 hodin
Středa: 08:00 - 17:00 hodin

 

Ředitel:

plukovník Ing. Marián Margai


Aktivní záloha:

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.
 • 2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, náměstí Svobody 471/4, 160 00 Praha 6, 5. patro, č. dv. 16.
  Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je od 1. září 2013 sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství - hlavní město Praha pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;
 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady za poskytování informací:


Za obsah je odpovědný: Správce IKT, o.z. Bc. Václav Musílek, tel.: 973 211 035,
Aktualizováno: 10. ledna 2018