Posádkové velitelství Praha

Posádkové velitelství Praha (PVP) je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města republiky, celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových záležitostí, včetně jejich návaznosti na občanskou veřejnost.

Posádkové velitelství Praha

Podílí se na zajištění protokolárních aktivit prezidenta republiky, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu ČR, Úřadu vlády a Ministerstva obrany ČR. Zabezpečuje vybrané úkoly a požadavky MO a NGŠ při prezentaci AČR.

Zabezpečuje součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními v posádce Praha.

Podílí se na organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Řeší oblast bytové a dislokační problematiky v posádce. Spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému, Magistrátem hlavního města Prahy a úřady městských částí.

Řídí činnost Čestné stráže AČR a Vojenské hudební služby AČR - Ústřední hudby AČR a Vojenské hudby Olomouc.

Jako útvar nese čestný název „Pražského povstání“.

PVP také velmi úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými jednotkami působícími v zemích středoevropském regionu - Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem. Jedná se o každoroční vzájemnou výměnu zkušeností, přátelská setkání příslušníků čestných jednotek jednotlivých zemí, ale také o vzájemné sportovní soupeření. Tato spolupráce vzájemně obohacuje všechny čestné jednotky výše uvedených států.

V čele je velitel posádky, který je přímo podřízen 1. zástupci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Adresa:

Posádkové velitelství Praha
Čínská 26/22
161 05 Praha 6

www:

plukovník gšt. Ing. Milan Virt

Velitel:

  • plukovník gšt. Ing. Milan Virt
    • tel.: 973 204 701
    • fax: 973 204 710

Další kontakty:

Základní informace:

Posádku Praha tvoří vojenské útvary a zařízení rozmístěné trvale nebo dočasně na teritoriu hlavního města Prahy. Hranice obvodu posádky Praha je totožná s hranicí obvodu katastrálního území hlavního města Prahy.

Podřízená hudební tělesa:


Tisková mluvčí: kapitánka Mgr. Eva Cajthamlová, tel.: 602 286 336, 973 204 704, pvpraha@email.cz
8. listopadu 2018