Informace o vojenských újezdech

Vojenský újezd je vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezd tvoří územně správní jednotku.

Mapka vojenských újezdů

Státní správu na území újezdu vykonává újezdní úřad v rozsahu úkolů, které stanoví zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. V čele ÚÚřVÚ je přednosta, který je podřízen oddělení řízení vojenských újezdů ze Sekce plánování schopností Ministerstva obrany.

Od 1. ledna 2016 jsou podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), v České republice čtyři vojenské újezdy o celkové rozloze 82 333 ha (203 449,3 akru):

 

Vojenský újezd Boletice ( www.vojujezd-boletice.cz ) - rozloha 16 559 ha

Vojenský újezd Březina ( www.vojujezd-brezina.cz ) - rozloha 14 983 ha

Vojenský újezd Hradiště ( www.vojujezd-hradiste.cz ) - rozloha 28 081 ha

Vojenský újezd Libavá  ( www.vojujezd-libava.cz ) - rozloha 22 710 ha


Působnost újezdních úřadů od 1. ledna 2016

Podle § 33 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, újezdní úřad:

a) pořizuje územní plán újezdu,

b) koordinuje využívání území újezdu k vojenské a hospodářské činnosti mezi cvičícími jednotkami ozbrojených sil a osobami provozujícími hospodářskou činnost,

c) zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách,

d) povoluje vstup na území újezdu,

e) stanovuje režimová a bezpečnostní opatření na území újezdu, kontroluje a vyžaduje jejich dodržování,

f) projednává přestupek na úseku obrany spočívající v úmyslném narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu, který je vymezený zvláštním předpisem,

g) pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu, odpovídá za vyznačení hranic újezdu v terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu,

h) zabezpečuje správu účelových komunikací,

i) stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích z moci úřední,

j) stanovuje opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, k požární ochraně, k ochraně přírody a krajiny, k zásobování vodou, k čištění odpadních vod a k jejímu odvádění a

k) zabezpečuje součinnost a koordinaci s ostatními orgány státní správy, s orgány krajů a obcí.


Na území vojenského újezdu se nelze přihlásit k trvalému pobytu.Od roku 1994 se vojenské výcvikové prostory ve vojenských újezdech staly místem společného výcviku a cvičení české armády se svými spojenci, nejdříve v rámci programu Partnerství pro mír a později s vojenskými jednotkami států NATO. Od roku 2001 se ve vojenských výcvikových prostorech uskutečnila také řada národních cvičení ozbrojených sil Belgie, Francie, Maďarska, Nizozemska, Rakouska a Spojených států amerických.


Kontaktní osoba: Ing. Václav Vrabec, tel.: 973 217 681

2. listopadu 2018