Za sto let se telegrafní oddíly vyvinuly až k moderně vybaveným spojovacím jednotkám

Autor: Viktor Meca

Slavnostním shromážděním ve Španělském sálu Pražského hradu dnes vyvrcholily oslavy 100. výročí vzniku spojovacího vojska. Náměstek ministra obrany Pavel Beran a náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář při této příležitosti vyznamenali vybrané vojáky a občanské zaměstnance.

Přítomné hosty vúvodním proslovu pozdravil ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS) brigádní generál František Ridzák. Podle něj role spojovacího vojska vjeho stoleté historii je stále stejná: Vytvářet podmínky velitelům a štábům kvelení podřízeným jednotkám. „Začátek 21. století zásadním způsobem ovlivnil fungování spojovacího vojska, nutnost působit valiančním euroatlantickém prostředí vrůzných částech světa vedla kzahájení výstavby nových interoperabilních schopností.Ve druhé řadě je to nástup digitálního věku,“ dodal generál.

Bez spojení není velení

„Uplynula dlouhá cesta od prvních vojenských telegrafních oddílů až ksupermoderně vybaveným spojovacím jednotkám dneška, ale byla to cesta mimořádně pestrá, zajímavá a někdy i dobrodružná, zejména zhlediska stále se měnících technických možností. To si samozřejmě vyžádalo neustále vzdělanější a připravenější obsluhu. Ke spojovací technice se řadí i tzv. chytré mobilní telefony, přenosové soupravy a další nesmírně jemné a výkonné přístroje používané nejen varmádě, ale ve všech oblastech civilní sféry,“ řekl ve svém proslovu armádní generál Josef Bečvář, který zároveň vyzdvihl roli spojařů vcelé historii české armády, které vystihuje známé heslo Bez spojení není velení.

„Jak víte, pan ministr převzal záštitu nejen nad touto akcí, ale celým rokem oslav stého výročí založení spojovacího vojska. Pan ministr mě požádal, abych vám vyjádřil poděkování za vaši práci a popřál vám mnoho úspěchu,“ uvedl ve své zdravici náměstek Pavel Beran.

Se svými zkušenostmi se spojovací technikou za druhé světové války přítomné seznámili váleční veteráni brigádní generál v.v. Václav Kuchynka a nadporučice Božena Ivanova. Poté se společně s náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajorem Janem Kašem a prezidentemčeské pobočky nadnárodní agentury AFCEA Tomášem Müllerem účastnili slavnostního udílení vyznamenání a čestných odznaků.

Ocenění ke stému výročí

Zrukou náměstka Berana převzali Záslužný kříž ministra obrany III. stupně plukovník gšt. v.v. Jiří Rýc, který vletech 1993 až 1996 zastával funkci náčelníka spojovacího vojska GŠ AČR, a dva odborníci AKIS praporčík Juraj Stranianek a systémový inženýr Pavel Veselý.

Čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy II. stupně obdrželi brigádní generál v.v. Václav Kuchynka, podplukovník Bronislav Kavka a major v.z. Milan Murgaš. Náčelník Generálního štábu AČR generál Bečvář dále udělil šest odznaků III. stupně.

Dále si 123 stávajících i bývalých vojáků a občanských zaměstnanců odneslo Pamětní odznak ke 100. výročí spojovacího vojska, které jim předával brigádní generál František Ridzák.

Oslavu sto let zahájil resort v březnu dvoudenní odbornou konferenci spojovacího vojska Armády České republiky. Pro veřejnost uspořádal ve Vojenském technickém muzeuLešany Den spojovacího vojska a vsoučasnosti si mohou lidé navštívit výstavu před Generálním štábem AČR. Vyšla také publikace Historie spojovacího vojska 1917 -2017.


Historie spojovacího vojska

  • 30. října 1917 byla založena Československá telegrafní rota jako součást Československého armádního sboru; přijímala a odesílala desetitisíce zpráv a zabezpečovala spojení podél celé Transsibiřské magistrály obsazené československým vojskem.
  • Ve stejné době zabezpečovali spojaři v Praze první spojení nového státu se světem. Urychleně vybudovali rádiovou stanici na Petříně a již 10. prosince 1918 navázali pravidelné spojení s francouzskou stanicí umístěnou na Eiffelově věži.
  • V listopadu 1918 vzniklo v kasárnách na pražském Újezdě Ústřední telegrafické skladiště, z něhož se vyvinula Telegrafní rota, a v Josefově vzniká náhradní prapor Telegrafního pluku. 15. října 1919 vzniklo 12. (telegrafní) oddělení Ministerstva národní obrany.
  • 13. července 1945 změnilo telegrafní vojsko svůj název na spojovací vojsko (Vzniká velitelství spojovacího vojska).
  • V šedesátých a sedmdesátých letech se vedle spojovací techniky začala etablovat technika výpočetní.
  • V roce 1993 byl zahájen proces digitalizace spojovacího vojska.
  • V roce 2000 byla po řadě reorganizací vytvořena Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS), která je v současnosti zařazena do Sekce podpory Ministerstva obrany, jako organizační součást Generálního štábu AČR.

Slavnostní ceremoniál ve Španělském sále

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...