Velitelské shromáždění: Projev náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Petra Pavla

Celý projev náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Petra Pavla si můžete přečíst níže.

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

dovolte, abych vás v úvodu dnešního velitelského shromáždění Armády České republiky všechny pozdravil a přivítal naše vzácné hosty – prezidenta republiky a vrchního velitele ozbrojených sil Václava Klause, ministra obrany Alexandra Vondru, zástupce Senátu a Poslanecké sněmovny, dále představitele Ministerstva obrany, Generálního štábu, operačních velitelství a velitele jednotlivých útvarů a zařízení AČR, kteří se účastníte tohoto vrcholného armádního jednání.

Hlavním cílem našeho jednání je představit nejdůležitější úkoly AČR, opatření, která musíme přijmout k jejich naplnění, prostředí a podmínky v nadcházejícím roce 2013. Budete seznámeni s harmonogramem plánovaných změn a s kroky, které považujeme za nezbytné, máme-li i za stávajících omezení v následujícím období udržet současnou úroveň zajištění obranyschopnosti ČR a naplnit tak jeden z hlavních úkolů ozbrojených sil jako jednoho z atributů suverenity státu.

Jedním z nejdůležitějších úkolů letošního roku byla konkretizace závěrů Bílé knihy o obraně do struktur a způsobu plnění úkolů v AČR. Vzhledem k další výrazné redukci zdrojů v rozpočtu tohoto roku, ale především ve výhledu na další roky, které Bílá kniha nepředpokládala, museli jsme na tyto změny adekvátně reagovat. Proto jsme připravili celkovou revizi a racionalizaci struktury AČR se zásadními změnami včetně úpravy počtů příslušníků armády a řízené nenaplněnosti některých jednotek a útvarů, které budou v případě potřeby doplňovány cestou aktivní zálohy. To vše s cílem, abychom, sice za dočasného snížení kvantitativního parametru schopností, zachovali a udrželi alespoň jejich současnou kvalitativní úroveň.

Vláda ČR na svém jednání 26. září 2012 schválila dva výchozí dokumenty jako základ provedení celkové restrukturalizace resortu MO. Prvním je Obranná strategie, jež shrnuje hlavní úkoly našich ozbrojených sil a s akcentem na možnosti české ekonomiky realisticky aktualizuje politicko-vojenské ambice ČR. Druhým dokumentem je „Struktura a počty Ozbrojených sil v letech 2013-2015“.

V příštím roce tak dojde k restrukturalizaci a redukci Generálního štábu AČR, zrušení operačně taktického stupně velení a řízení (Velitelství Společných sil, Velitelství Sil podpory), a následnému vytvoření administrativních velitelství pozemních a vzdušných sil s výrazně nižšími počty lidí. Dojde rovněž k reorganizaci a převedení veškerých podpůrných činností do nově vytvořených agentur logistiky, zdravotnictví, KIS a personalistiky.

Uvedené změny se musí odrazit a mít oporu i v legislativě. Východiskem bude připravovaná novela zákonů - č. 219/1999, o ozbrojených silách, zákona č. 585/2004, Branného zákona a dále zákona č. 221, o vojácích z povolání, která musí jít ruku v ruce s novým zákonem o služebním platu a kariérním řádu, jež by měly vstoupit v platnost v roce 2014. Uvedené normy budou mít zásadní vliv na zachování konkurenceschopnosti AČR na trhu práce a vojákům mají přinést potřebnou stabilitu, řád a zejména jasnou perspektivu.

Všechna tato opatření, která jsem zmínil, podepřená nezbytnou podporou politické reprezentace naší země a pokud možno stabilním rozpočtem, nejméně po dobu následujících tří let, nám umožní alespoň udržení stávajících schopností armády, v žádném případě nám však neumožní odstranění deficitu z let minulých, natož pak rozvoj. Už několik let velení armády upozorňuje, že jsme na hranici a někde i pod hranicí udržení schopnosti plnit celé spektrum úkolů. Je nutné si přiznat realitu v plné nahotě, ať je jakkoliv nepříjemná. K tomu, abychom mohli zabezpečit celou škálu činností a schopností armády, včetně plnohodnotného plnění všech úkolů plynoucích ze zákonů, mezinárodních závazků a dohod, bychom potřebovali o miliardy korun ročně více, než máme dnes. Pokud by nastala krajní situace a bylo nutné armádu použít k plnění více úkolů současně, ukázalo by se, že již není odkud brát. Na druhou stranu armáda nikdy nesmí a rozhodně nechce rezignovat na svůj hlavní úkol – zajištění obranyschopnosti naší země, a proto musí být připravena i na ten nejhorší scénář. Peníze nám nikdo za současné situace nepřidá. Jedinou cestou k dosažení potřebné rovnováhy tak je zefektivnění armády jako celku, jejích struktur a procesů a zajištění její potřebné akceschopnosti.

Musíme všichni přispět k rozšíření obecného povědomí občanů této země, že nežijeme v době, kdybychom si mohli dovolit obranu a armádu nemít. Chci, aby veřejnost věděla, že vojáci odvádějí a jsou připraveni odvádět i nadále dobrou a profesionální práci v extrémně náročných podmínkách, ať už u nás doma např. při odstraňování následků živelních katastrof, nebo v operačním nasazení daleko za hranicemi. S pomocí vás všech udělám vše pro to, aby se armáda i za těchto limitujících podmínek nestala svojí vlastní karikaturou, ale aby zůstala schopnou složkou, která bude respektovaná jak partnery v NATO, tak svým vlastním obyvatelstvem. To na ni dnes, podle mého názoru, může být právem hrdé.

Rozsah změn a proměnných v příštím roce bude vytvářet na personál extrémní tlak. Apeluji na vás - velitelský sbor, i když nebude mít vždy po ruce úplné informace, vysvětlujte vojákům přijímané kroky a opatření a nenechávejte je v nejistotě. Je potřeba, aby lidé věděli, co je čeká, v tom dobrém i v tom horším, a měli dostatek času se s realitou vyrovnat a rozhodnout se, co dál. Motivujte je, protože stále ještě je na čem stavět a bez schopných a odhodlaných profesionálů naše armáda upadne dříve než na nedostatek peněz!

Dámy a pánové, čeká nás dnes náročný pracovní program. Dovolte mi proto, abych tímto zahájil velitelské shromáždění Armády České republiky a požádal o slovo prezidenta republiky a vrchního velitele ozbrojených sil Václava Klause.