Jednání na Doupově: starostové nabídli pomoc a zkušenosti přípravným výborům

Autor: mjr. Magda Dvořáková, KsV KaGŠ AČR

V pondělí 23. února se konalo v pořadí třetí jednání Komise pro optimalizaci vojenských újezdů se starosty okolních obcí a přípravnými výbory ve vojenských újezdech po schválení zákona. Jednání svolané přednostou vojenského újezdu Hradiště podplukovníkem Petrem Vašíčkem se konalo v detašovaném pracovišti újezdního úřadu v Lučinách za účasti zástupců všech dotčených obcí, karlovarského kraje a přípravných výborů nových obcí Bražec a Doupovské Hradiště.

Jednání zahájil přednosta novinkami v provozu újezdu a informacemi o výcviku ve výcvikovém prostoru. Představil také nově jmenovaného náčelníka Střediska obsluhy vojenských zařízení majora Martina Kunu, který odpovídá mimo jiné také za uzávěry prostoru během výcviku. Informoval přítomné o fungování a užívání webových stránek újezdního úřadu a v diskuzi řešil jejich možné zlepšení.

Poté si vzal slovo předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů Vladimír Kazatel. Stejně jako při předchozích jednáních zrekapituloval schvalovací proces a obsah zákona č. 15/2015 Sb., - o zrušení vojenského újezdu Brdy a změně hranic vojenských újezdů. Následně vysvětlil na mapě katastrální členění.

Představil další kroky optimalizace dle harmonogramu, které bude muset jak resort obrany, tak starostové okolních obcí provést. „Změnou je pro občany nově především to, že jsme zmenšili prostor vojenského újezdu o částečně nebo zcela zpřístupněné plochy, kam mohli chodit. Tím, že jsme se přiblížili k hranici bezpečnostního pásma střelnic, budeme o to důsledněji trvat na dodržování stanoveného režimu. Nový zákon nám také dává nástroj tyto přestupky řešit a trestat,“ komentoval situaci Vladimír Kazatel.

K převodům katastrů a majetku se střídavě vyjadřovali další přísedící – zástupci Sekce ekonomické MO Vlasta Heršálková a Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Milada Vaněčková a Petr Míka. „Celkem vzniklo čtrnáct nových katastrálních území. Dnes jsou již schváleny jejich názvy a zapsány do registru katastrů. Geodetické zaměření nových obcí provede a uhradí ministerstvo obrany,“ informoval Petr Míka.

Majetkáři společně s náměstkem Vojenských lesů a statků Jiřím Špelinou dále dokladovali stav oprav nemovité infrastruktury v sídelních útvarech. „Ze seznamu oprav za loňský rok máme vše hotové. To, co je plánováno v tomto roce, také stihneme,“ komentovala stav Vlasta Heršálková.

„Rád bych zde vyzdvihl spolupráci s přednostou újezdu podplukovníkem Petrem Vašíčkem. V rámci kontrolních dnů prováděných oprav nám je vždy plně k dispozici a skutečně nadstandardně nám vychází vstříc při řešení všech problémů,“ poděkoval zástupce přípravného výboru Bražec.

V rámci dotazů k vedení nových obcí a jejich počátečního financování informoval Vladimír Kazatel, že v září tohoto roku přijede zástupce ministerstva vnitra, aby zahájil informační kampaň a přípravu obyvatel na lednové volby zastupitelstva. „Do voleb zastupitelstva nových obcí bude obec spravovat správce ustanovený ministerstvem vnitra. Ten pomůže zahájit chod obecního úřadu,“ dodal Kazatel.

Přítomní starostové nabídli pomoc a své zkušenosti s vedením obcí zástupcům přípravných výborů. „Velice kvituji vaši nabídku. Nebudu tvrdit, že bude vše lehké. Během následujícího roku nás všechny čeká spousta práce. Problémy budou, ale s přístupem, který zde je, věřím, že vše zvládneme,“ komentoval iniciativu starostů Kazatel.