Jednání meziresortní Komise pro optimalizaci vojenských újezdů

Autor: mjr. Magdalena Dvořáková, KsV GŠ AČR

V úterý 17. února se uskutečnilo po téměř roční pauze 18. jednání členů meziresortní Komise pro optimalizaci vojenských újezdů, aby projednali úkoly, které vychází z opatření schváleného zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy a změně hranic ostatních vojenských újezdů.

Na jednání byli vedle resortních členů komise přizváni zástupci všech sedmi dotčených krajů, zástupci ministerstev vnitra, financí, místního rozvoje, zemědělství a životního prostředí. Dále se zúčastnili zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Povodí Vltava.

Jednání zahájil předseda komise Vladimír Kazatel krátkou rekapitulací obsahu zákona a popisem změn v jednotlivých újezdech. „Naplnění opatření vycházejících ze zákona je jednou z priorit ministerstva obrany,“ uvedl Kazatel na úvod. „Nyní je třeba přejít již ke konkrétním úkolům. Ty budou čím dál tím detailnější, jak se budeme blížit k termínu 1. ledna 2016.“ Následně představil hlavní úkoly a harmonogram jejich plnění.

Jako zásadní byl představen proces vzniku šesti nových obcí, které vzniknou k 1. lednu 2016 ve vojenských újezdech Boletice, Hradiště a Libavá. V rámci debaty vystoupili zástupci ministerstva vnitra a financí. „Obce vznikají za specifických podmínek zvláštním zákonem a ne jak je běžné sloučením nebo dělením obcí. Proto bude specifické i jejich založení. Chceme se za přítomnosti ministerstva obrany setkat se zástupci přípravných výborů nových obcí a jejich obyvateli, abychom je informovali, co je bude čekat, jaké budou naše kroky a jak budou volby do zastupitelstev probíhat. Předpokládáme, že do voleb zastupitelstev nových obcí bude ustanoven k řízení obce správce,“ uvedl zástupce ministerstva vnitra Adam Furek. Zástupce ministerstva financí pak představil možnosti financování obcí v období jeho postupného osamostatňování v přechodném období do září 2016.

Dalším zásadním úkolem a tématem jednání byl vznik CHKO Brdy. „Přípravná fáze vyhlášení CHKO je již hotová. Nyní připravujeme nařízení vlády, které je v současné době ve vnitroresortním připomínkovém řízení. Vše připravujeme tak, aby návrh nařízení byl předložen vládě do 30. června tohoto roku. Záměr nařízení je vyhlásit CHKO Brdy k 1. lednu 2016.

Následující oblastí projednávanou téměř čtyřicítkou přítomných odborníků bylo zpracování seznamů předávaného majetku na nově vznikající obce a komunikací na kraje. Další pak převod vodních toků na Povodí Vltavy.

Zástupce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Bohumil Janeček potvrdil, že nová katastrální území jsou již publikována v katastru nemovitostí a dnem platnosti zákona, tedy 1. ledna 2016, se stanou součástí obcí.

Téměř dvouhodinové jednání bylo uzavřeno revizí úkolů, které vydal předseda komise. Ty budou postupně splněny do dalšího jednání mezirezortní komise, které se uskuteční v dubnu.