Dobruška, místo dalšího jednání dělostřelců

Autor: Michal Abrhám a Jan Stránský

Odborné shromáždění náčelníka dělostřelectva Armády ČR k problematice topografického a geodetického zabezpečení dělostřelectva se uskutečnilo 24. května 2011 ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém ústavu v Dobrušce.

Shromáždění se zúčastnili specialisté topografických odborností 13. dělostřelecké brigády, minometných jednotek 7. mechanizované brigády, 4. brigády rychlého nasazení a velitelství pozemních sil.

„Naším společným cílem musí být zefektivnění fungování systému oboustranného předávání informací mezi uživateli geodetických produktů od útvarů a odborníky podílejícími se na geografickém zabezpečení vojsk,“ řekl v úvodu jednání náčelník dělostřelectva plukovník Ivan Mráz, který dále dodal: „Praktické důsledky uvedeného kroku jsou v tom, že uživatelé získávají aktuální informace o možnostech Geografické služby Armády ČR a na druhé straně předávají svoje požadavky na geografické zabezpečení odborným řešitelům.“

Součástí programu bylo i seznámení se současnou působností Vojenského geografického a hydrometeorologického ústavu a následně s produkty a službami, které geografická služba poskytuje ve prospěch dělostřelectva a minometných jednotek. Zvláštní pozornost byla věnována odborným geodetickým a geofyzikálním programovým aplikacím, geografickým informačním systémům a technologii GPS.

Jednání neprobíhalo jen v teoretické rovině, ale došlo i na uplatnění zmíněných produktů v praxi a k vytyčení dalších směrů jejich předpokládaného rozvoje. Pozornost byla věnována zejména informacím spojeným s určováním polohy a směrů. V této oblasti upoutaly pozornost nové zkušenosti s realizací souřadnicového systému WGS84 na území Afghánistánu.

„Dnešní setkání není poslední,“ konstatoval plukovník Mráz v závěru shromáždění a následně dodal: „V rámci dalších společných aktivit nás bude čekat aktivní zapojení specialistů geografické a meteorologické služby do plánované modernizace průzkumných a meteorologických prostředků dělostřelectva.“.