Z archivních dokumentů

Příloha k Dohodě mezi vládou československou a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o československé branné moci.

Příloha I
(Jednající o československém letectvu)

Článek 1.

Organisace

1/ Příslušníci československého letectva budou organizováni v československé jednotky, přidělené Královskému letectvu. Takovéto jednotky, ačkoliv organizované tímto způsobem z důvodů praktické vhodnosti, budou uznány jako jednotky československého letectva, které je součástí československé branné moci.
2/ Bude utvořena co nejdříve jedna peruť stíhací a jedna peruť bombardovací s příslušnými zálohami. Bude se uvažovati o utvoření dalších perutí, jakmile to bude možné a bude dostatečný počet osob.
3/ Výběr osob pro službu v letectvu bude provádět jedna nebo více komisí, skládající se ze zástupců britských a československých. Vybrané osoby nutno podrobit lékařské prohlídce podle zásad platných pro Královské letectvo. Prohlídky provedou obvyklé lékařské komise Královského letectva za spoluúčasti československých lékařů, budou-li po ruce.
4/ Důstojníci a mužstvo vybrané a lékařsky uznané budou jmenováni a zařaděni do dobrovolnické zálohy Královského letectva (R.A.F.V.R.) na dobu nynější války. Budou přísahat Prozatimní vládě československé a Jeho Veličenstvu králi.
5/ Příslušníků československého letectva, kteří z počátku nemohou být zařaděni do československých perutí, bude použito jednotlivě nebo ve skupinách či v jednotkách Královského letectva až do doby, než je bude možno zařadit do československých perutí. Ve výcvikových střediscích Královského letectva bude podle potřeby umožněn výcvik těchto osob.
6/ Bude zřízen inspektorát československých jednotek, jehož povinností bude konat prohlídky těchto jednotek a předkládat hlášení o jejich pokroku ve výcviku československému ministerstvu národní obrany a britskému ministerstvu letectví. Inspektorát bude udržovat též styk s velitelstvím Královského letectva, kterým budou československé jednotky, přičleněné Královskému letectvu, podřízeny. Pravidelným pojítkem mezi inspektorátem a útvary Královského letectva bude ředitelství pro součinnost spojeneckého letectva v ministerstvu letectva.

 

Článek 2.

Velení a správa

1/ Československým perutím (squadrons) budou zásadně velet českoslovenští důstojníci. Místo velitele perutě však bude z počátku obsazeno dvakrát, takže bude britský i československý velitel peruti, přičemž je první služebně starší, až do té doby, než československý velitel bude dostatečně obeznámen se službou v Královském letectvu, aby mohl velet sám. Operační použití československých perutí bude přináležet výlučně tomu velitelství Královského letectva, kterému jsou tyto perutě přičleněny.
2/ Základnám, na kterých jsou umístěny československé letecké jednotky, budou velet britští důstojníci. Na základnách, používaných jedině, nebo převážně pro umístění československých jednotek, bude československý velitel, který bude spolupracovat s britským velitelem základny, který je služebně starší.
3/ Československé jednotky budou vybaveny obvyklou předepsanou výstrojí Královského letectva; jejich zásobování, živení a výcvik bude prováděn obvyklým způsobem pro Královské letectvo.
4/ Systemisované počty a hodnosti důstojníků a mužstva pro československé jednotky budou stejné jako pro jednotky britské. Kvalifikace osob bude posuzována podle platných předpisů pro Královské letectvo. Ve zvláštních případech může být obvyklý postup Královského letectva výjimečně pozměněn, kde by to bylo v zájmu účinné spolupráce. Kde z důvodů administrativní účelnosti bude zapotřebí, může některé místo býti obsazeno dvojmo, a to jak britskými, tak i československými osobami. Kdekoliv by se nedostávalo československých osob pro vyplnění systemisovaných počtů v československých jednotkách, lze ustanoviti na dotyčná místa osoby britské.

 

Článek 3.

Převod a postup

1/Důstojníci

I. Všichni českoslovenští letečtí důstojníci budou převedeni do základní hodnosti poručíka (pilot-officer), jsou-li vycvičeni, a do hodnosti titulárního poručíka (acting pilot officer), nejsou-li plně vycvičeni. Hodnosti poručíka dosáhnou po dokončení výcviku.
II. Nelétající personál bude zařaděn do hodnosti poručíka (pilot-officer/patřičné skupiny, nebo do hodnosti nadporučíka (flying-officer), jedná-li se o lékaře, neb zubního lékaře.
III. Povýšení na nadporučíka (flying-officer) bude po náležité době podle předpisů Královského letectva. Jiná povýšení budou provedena za účelem vyplnění předepsaných míst v československých jednotkách v hodnostech vyšších než nadporučík a budou spojena s titulární hodností a s platem dotyčného místa. Všechna povýšení budou prováděna jménem Jeho Veličenstva Krále a zatímní vládou československou a budou vyhlášena současně britskými a československými činiteli.
IV. Všechna povýšení za účelem vyplnění volných míst budou prováděna podle předpisů Královského letectva v dorozumění s patřičnými československými činiteli.

2/Mužstvo

I. Všechno mužstvo včetně pilotů bude z počátku zařaděno do hodnosti pomocného vojína II. třídy skupiny V. a bude moci být ihned přeřaděno, přetříděno a povýšeno podle své kvalifikace, podle předpisů Královského letectva.
II. Zařadění mužstva podle předepsaných počtů bude prováděno v dorozumení s patřičnými československými činiteli.
III. Povyšování až do hodnosti desátníka (corporal) podle předepsaných počtů bude se díti podle předpisů Královského letectva současně v pravomoci britských a československých činitelů.
IV. Povyšování do hodností vyšších než desátníka podle předepsaných počtů bude se díti podle předpisů Královského letectva příslušnými britskými a československými činiteli současně.

 

Článek 4.

Náležitosti

Platy a přídavky jsou zpravidla podle obvyklých sazeb Královského letectva. Bude však nutno učinit zvláštní opatření, pokud se týče přídavků příslušníkům rodin a jiných obdobných opatření. Tyto budou předmětem dalších jednání příslušných britských a československých činitelů.

 

Článek 5.

Stejnokroje, odznaky atd.

1/Příslušníci československého letectva jmenovaní nebo zařadění do dobrovolnické zálohy Královského letectva budou nositi obvyklý stejnokroj Královského letectva, ale označený páskou s nápisem „Czechoslovakia“ na obou rukávech pláště a blúzy.
2/Letouny, používané československými jednotkami přičleněnými královskému letectvu, budou označeny britskými vojenskými znaky a rozlišovacím československým znakem na trupu.
3/Československá vlajka bude vztýčena spolu s vlajkou Královského letectva na všech základnách, na nichž budou umístěny československé letecké jednotky.

 

Článek 6.

Jakékoliv obtíže, které by vznikly z hořejších ustanovení, jakož i veškeré otázky zde neuvedené, budou podle možnosti vyřešeny přímým jednáním mezi povolanými československými a britskými činiteli.

 

Velká Británie, 25. říjen 1940
Vojenský historický archiv, Praha, Československé letectvo ve Velké Británii (dále VHA, ČSL VB) 213/CIII-2a/1/112